PANASONIC VIETNAM CO.,LTD - PIDV 1FL HVAC RENOVATION WORK

Project Name PANASONIC VIETNAM Co.,Ltd - PIDV 1FL HVAC RENOVATION WORK
Customer Vinata International Co., Ltd
Owner Panasonic Viet Nam Co., Ltd
Completed Year 2021