YAZAKI HAIPHONG VIETNAM (HAI PHONG FACTORY PROJECT)

Project Name Yazaki Haiphong Vietnam (Hai Phong factory project)
Customer Obayashi Vietnam - Hanoi Branch
Owner Yazaki Haiphong Vietnam Co., Ltd
Completed Year 2016