YAZAKI HAIPHONG VIETNAM (THAI BINH FACTORY PROJECT)

Project Name Yazaki Haiphong Vietnam (Thai Binh factory project)
Customer Obayashi Vietnam - Hanoi Branch
Owner Yazaki Haiphong Vietnam Co., Ltd
Completed Year 2012